قرآن های چاپی نفیس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
36 بازدید
محل نشر: آستان هنر، ش 9، مهر 1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در چکیده پژوهش «قرآن های چاپی نفیس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی» نوشته رسول سعیدی زاده آورده شده است: قداست و اهمیت ویژة کتاب آسمانی قرآن کریم در میان ایرانیان، سبب پیوند ریشه‌دار تاریخ چاپ با چاپ و نشر کتاب مقدس گردید، همان‌گونه که ظهور صنعت چاپ توسط گوتنبرگ نیز همزمان با چاپ و نشر انجیل مسیحیان بود. تاریخ چاپ در ایران با نشر قرآن مجید پیوند ناگسستنی پیدا نموده است و بدون بررسی تاریخی قرآن های سنگی چاپ شده در چاپخانه‌های تهران، تبریز و شبه قاره، اظهار نظر درباره تاریخ تحقق صنعت چاپ در ایران غیر عملی، بلکه غیر ممکن می‌نماید. در پژوهش حاضر سعی بر معرفی 25 نسخ از قرآن های نفیس چاپی موجود در مخزن چاپی و بخش چاپ سنگی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، همراه با تصاویر تعدادی از آنها، به ترتیب قدمت تاریخ چاپ، گردید.
آدرس اینترنتی