تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
علوم قرانی و حدیث 
دانشگاه علوم رضوی 
 
خارج