سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 
فهرست نگار 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی 
پژوهشگر تراجم رجال و انساب سادات  
 
 
علمی پژوهشی